For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر اسماعیل مهریار خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، کد پستی 83111-84156 تلفن : 3913349 311 98+ فکس : 3913471 311 98+ وب سایت : Dr. Esmaeil Mehryar
  • عضو هیات علمی- استادیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • فناوری های تبدیل زیست توده به انرژی
  • فناوری های پس از برداشت